Fortsat på dybt vand: En redningskrans blev kastet, men uden land i sigte

Mark Regan og Paulus Wildeboer – to internationale, karismatiske trænere

Det er et faktum at min viden om og erfaringer med Dansk Svømmeunions politiske, administrative og sportslige ledelse – tidligere formand for DS’ eliteudvalg Lars Jørgensen (i dag formand for DS), direktør Pia Holmen og sportschef Lars Sørensen – er både omfattende og indgående, idet alle tre var gennemgående nøglepersoner i samarbejdet mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion i perioden 2006-2012. Det var også i samme periode at Mark Regan (2004-2008) og Paulus Wildeboer (2009-2012) var ansat som cheftrænere af Dansk Svømmeunion med ansættelsesmæssige reference til DS’ sportschef og direktør. Jeg kom bl.a. i forbindelse med VM 2007 (Melbourne), OL 2008 (Beijing), VM 2009 (Rom), VM 2011 (Shanghai) og OL 2012 (London) helt tæt på både Regan og Wildeboer: To meget forskellige, men begge autoritære træner-profiler med stor karisma. Og i lighed som andre internationale træner-kapaciteter: Mennesker med ”stærke” og ”svage” sider. En af de største svagheder hos både Regan og Wildeboer var efter min opfattelse at de var meget forbeholdne og skeptiske overfor at samarbejde med sportspsykologer – også fra Team Danmark. Både Regan og Wildeboers største fokus, både i den daglige træning og ved internationale mesterskaber, lå på fysiske, biomekaniske, tekniske og taktiske områder af elitesvømning. Og på disse områder var de begge internationale top-kapaciteter. Derudover oplevede jeg, sammen med Team Danmarks medarbejdere, at både Regan og Wildeboer havde markante svagheder i forhold til mentale og sociale områder af elitesvømning samt meget begrænset kendskab til dansk idrætskultur. Men den største udfordring var efter min mening egentligt at de to cheftrænere – ikke formelt – men set retrospektivt reelt var deres egen arbejdsgiver i Dansk Svømmeunion. Det har både DR-dokumentaren og de opfølgende historier fra elitesvømmere, både i DR og skrevne medier, slået fast med syvtommersøm.

En uanstændig dårlig redegørelse med markante udeladelser 

Team Danmarks redegørelse til Kulturministeren (1.5.2019) er lang – meget lang, men kvaliteten af redegørelsen er efter min mening omvendt proportional med længden. Redegørelsen har nogle altafgørende udeladelser, bl.a. i forhold til kompetence-, ansvars- og rollefordelingen mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Få dage efter afleveringen gav Kulturminister Mette Bock udtryk for præcis samme opfattelse som min. Resultatet blev at DIF og Team Danmark i dialog med Kulturministeriet – og ikke mindst efter en massiv medieomtale – valgte at gennemføre en uvildig undersøgelse om bl.a. de seneste ugers beretninger om mistrivsel og spiseforstyrrelser blandt tidligere og nuværende danske landsholdsvømmere. Undersøgelsen skal også kortlægge de faktuelle sider af sagen, herunder håndtering hos Dansk Svømmeunion og dels se nærmere på kulturen i dansk svømning. Det er meget positivt at der udarbejdes en uvildig undersøgelse, men jeg havde klart foretrukket at Kulturministeriet havde ansvaret for den uvildige undersøgelse. Jeg ser imidlertid frem til åbent og ærligt at besvare alle spørgsmål – uanset hvem som får overdraget ansvaret for at udarbejde undersøgelsen.

Hvordan foregik samarbejdet mellem Team Danmark og de enkelte forbund – og med hvilken rolle- og ansvarsfordeling mellem de to parter?

Lov om eliteidræt fastslår at ”… Team Danmark er en selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DIF’s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved 12 lovbundne opgaver”. Operationalisering af Lov om eliteidræt sker igennem Team Danmarks støttekoncept, som over en 4-årig periode beskriver hvilke forbund, som kan opnå økonomisk støtte og serviceydelser (læge, fysioterapeut, diætist, sportspsykolog etc.) fra Team Danmark. Ligeledes beskriver støttekonceptet hvilke kriterier, som er afgørende for at de enkelte forbund kan opnå økonomisk støtte og serviceydelser, fordelt på forskellige kategorier. Dansk Svømmeunion har siden 2004 været placeret i Team Danmarks øverste kategori med et årligt støttebeløb på 6-8 mio. kr.

Samarbejdet mellem Team Danmark og de enkelte forbund – også Dansk Svømmeunion – er fastlagt i en 4-årig samarbejdsaftale, som beskriver de to parters rettigheder og pligter overfor hinanden. Kontrakten er gældende for hele perioden og igennem regelmæssig dialog og møder fastlægges målsætninger, aktiviteter i forhold til træning og konkurrence, økonomi, omfang og indhold af serviceydelser hvert år. Endelig fastlægger Team Danmarks støttekoncept også kompetence-, ansvars- og rollefordeling på forskellige niveauer i samarbejdet. Det fremgår af de tre samarbejdsaftaler mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion (2005-2008, 2009-2012 og 2013-2016) at styregruppen, som består af Team Danmarks direktør og TD-konsulent, DS’ politiske, administrative og sportslige ledelse, ” … er det overordnede organ for samarbejdet mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Styregruppen har det overordnede ansvar for det fælles elitearbejde. Styregruppen mødes som udgangspunkt en gang om året”. Derudover skal ” … en arbejdsgruppe, som består af sportschef, landstræner(e), Team Danmark-konsulent og øvrige relevante aktører, udarbejde indstillinger til styregruppen. Arbejdsgruppen har ansvar og kompetence til at varetage det daglige elitearbejde inden for de rammer, der er aftalt i styregruppen. Arbejdsgruppen kommunikerer og mødes regelmæssigt og følger op på udviklingsaftaler og afledte beslutningsnotater”. Endelig betones det ”… sportschefen/landstræneren drager omsorg for udarbejdelse af et kortfattet notat over arbejdsgruppens forhandling og beslutninger. Notatet fremsendes til styregruppen til orientering”. Dette ansvar er helt afgørende i den aktuelle sag.

Brud på samarbejdsaftalter og retningslinjer 

Jeg har efter DR-dokumentaren gennemgået alle styregruppereferater i perioden 2006-2014, og må desværre konstatere at Dansk Svømmeunion i flere tilfælde har overtrådt samarbejdsaftalerne mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Det er sket ved at Dansk Svømmeunions ledelse ikke på styregruppemøder har informeret Team Danmark om konkrete henvendelser fra elitesvømmere og deres forældre om overtrædelse af ”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere”. Disse overtrædelser var – og er fortsat – uacceptable og en klar omgåelse af de gældende aftaler mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion.  Der blev afholdt ti styregruppemøder (16.11.2006, 4.9.2007, 21.2.2008, 24.11.2008, 2.11.2009, 11.10.2010, 15.11.2011, 2.7.2012, 15.10.2013 og 19.6.2014) mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion i perioden 2006-2014. Og der foreligger skriftlige, godkendte referater fra alle styregruppemøder fra 2004 og frem til i dag.

Jeg har – beklageligvis må det siges i dag – ikke som direktør i Team Danmark modtaget mundtlige eller skriftlige henvendelser fra elitesvømmere eller deres forældre, såfremt elitesvømmeren er under 18 år, vedr. overtrædelse af ”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere”. Jeg kan ikke afvise at der er medarbejdere i Team Danmark, som i perioden 2006-2014 har modtaget henvendelser om overtrædelse af ”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere” fra svømmere eller forældre til svømmere under 18 år. Eller som personligt har oplevet overtrædelser af retningslinjerne og som ikke efterfølgende har viderebragt denne viden – mundtlig eller skriftligt – til undertegnede. Såfremt det er sket, er det meget beklageligt.

Det er helt afgørende for dansk eliteidræts troværdighed og omdømme at ”alle sten bliver vendt” i denne sag. Det skylder vi Folketinget, som har vedtaget Lov om eliteidræt. Og det skylder vi alle elitesvømmere, både dem som vandt hæder og ære ved internationale mesterskaber og dem, som blev ”ramt for livet”. Kulturen – heller ikke i forhold til ledelse – i enhver institution, organisation, forbund eller klub – ændres ikke ved et ”crawl-tag” eller to, heller ikke baglæns. Jeg håber at de ansvarlige repræsentanter fra svømmeklubberne i Danmark på næste ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Dansk Svømmeunion er deres ansvar fuldt bevidst i forhold til at vælge en kompetent bestyrelse, som derefter har ansvaret for at ansætte og/eller afskedige den ansvarlige administrative chef – direktøren – såfremt der er væsentlige forhold, som taler herfor. Svaret på dette får vi måske i løbet af efteråret 2019 eller måske … aldrig.

Efterskrift (16. maj 2019):

Efter offentliggørelse af denne blog har direktør Pia Holmen udtalt at ” …. Team Danmark er igennem hele perioden frem til i dag blevet orienteret om alle relevante personsager, som man fra Dansk Svømmeunions side har haft kendskab til” og ” … den information er typisk til gået Team Danmark i vores fælles arbejdsgruppe, hvor Team Danmark er repræsenteret. I styregruppen, hvor Michael Andersen selv har siddet, har man på et mere overordnet niveau diskuteret og taget stilling til arbejdet med svømmelandsholdet. I de tilfælde, hvor der i Michael Andersens tid blev vendt sager af personlig karakter, blev dette ikke ført til referat, da der netop var tale om sager af personlig karakter” (B.T. – 13.5.2019). Jeg har følgende kommentar til denne udtalelse:

Det fremgår af Lov om Eliteidræt at ” … Team Danmark er en offentlig, selvejende institution. Det indebærer, at Team Danmark er en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven”. Forvaltningsloven indeholder regler om borgenes retsstilling over den offentlig forvaltning og loven beskriver regler for sagsbehandling i forhold til bl.a. inhabilitet, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt, ankemuligheder og meget andet. Ligeledes beskriver Forvaltningsloven rammer og vilkår for udarbejdelse af referat, også i forhold til personsager. Det fremgår at ” … myndigheden skal i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, gøres notat af indholdet af oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse. Notatpligten omfatter også faktiske oplysninger modtaget pr. telefon”. Team Danmark har altså pligt til – altid – at føre skriftligt referat om alle sager – også personsager. Behandling af personsager skal naturligvis ske i anonymiseret form. Jeg kan oplyse at Team Danmark i perioden 1.9.2006 – 17.12.2014 til fulde har levet op til Forvaltningslovens krav vedr. udarbejdelse af referater.

Efterskrift II (20. maj 2019):

DR viste – endnu engang – i DR-udsendelsen: ”Landstræner gik uden om lægestaben: Delte egne piller ud til svømmere” (19.5.2019) – at landstræner Paulus Wildeboer i meget vid udstrækning handlede egenhændigt i perioden 2009-2012. Jeg kan også konstatere at direktør Pia Holmen – fortsat – har svært ved informere offentligheden på troværdig vis. Hun udtaler følgende til DR’s website: ” I dag tegner der sig desværre et billede af en træner, der var dybt illoyal over for de aftaler, der blev indgået med hans arbejdsgivere, Dansk Svømmeunion og Team Danmark”.

Team Danmark har aldrig været arbejdsgiver for Paulus Wildeboer – eller for andre landstrænere og/eller sportschefer i dansk eliteidræt. Det ansvar påhviler alene Team Danmarks samarbejdspartnere – dvs. det enkelte forbund og hermed også Dansk Svømmeunion. Et interessant spørgsmål er følgende: Hvor mange advarsler – mundtlige og/eller skriftlige – har DS’ direktør, som øverste administrative leder og ansvarlig overfor Team Danmark – tildelt landstrænerne: Mark Regan og Paulus Wildeboer i perioden 2004-2012 for brud på retningslinjer og samarbejdsaftaler i forholdet til Team Danmark?

Efterskrift III (19. juni 2019):

Team Danmark har d.d. udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår at ” … Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen, tager orlov fra Team Danmarks bestyrelse for at skabe mest muligt ro omkring den uvildige undersøgelse af dansk svømning. Pia Holmen har valgt at tage orlov fra Team Danmarks bestyrelse i den periode, hvor den uvildige undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion foregår”.

Pia Holmen har været før denne sag – og vil også efter undersøgelsen foreligger i november 2019 – fortsat være inhabil i forhold til Team Danmarks bestyrelse. Argumenterne for dette kan du bl.a. se i denne juridiske redegørelse af den internationalt anerkendte sportsjurist Jens Bertel Rasmussen – https://bertelrasmussen.dk/nyheder-sportsret/

Du kan finde yderligere information i disse kilder:

“Overblik: Spiseforstyrrelser ramte danske landsholdsvømmere” (22.4.2019)

”Redegørelse fra Team Danmark om DR-dokumentaren: Svømmestjerner – under overfladen” (1.5.2019).

”Dansk Svømmeunions redegørelse med udgangspunkt i DR-dokumentaren ”Svømmestjerner – under overfladen” (30.4.2019)

”DIF og Team Danmark sætter uvildig undersøgelse i gang” (Kulturministeriet, 6.5.2019)

”Retningslinjer for vejning af elitesvømmere” (Dansk Svømmeunions eliteafdeling – juni 2005, godkendt af Team Danmark).

Felt