Fra Legemsøvelser til Idræt og Biomekanik

”Det er fortællingen om, at de rigtige omstændigheder og de rigtige personer på det rigtige sted kan skabe blivende resultater”. Således skriver én af de 37 bidragsydere – professor og forskningsleder Jan Hartvigsen – i jubilæumsbogen: ”Fra Legemsøvelser til Idræt og Biomekanik – 50 år med kroppen i bevægelse” (Syddansk Universitetsforlag, 2021), som netop er udgivet. Denne sætning rammer meget præcist Institut for Idræt og Biomekaniks virke igennem de seneste fem årtier. Jubilæumsbogen, som er redigeret af historikeren Jørn Hansen, beskriver og diskuterer både omstændighederne, personerne, stederne og resultaterne: Fra pionertiden med 14 studerende og 5 fastansatte medarbejdere i 1970 til i dag, hvor mere end 1.200 studerende og 180 medarbejdere er tilknyttet bachelor- og kandidatuddannelserne i idræt, klinisk biomekanik og fysioterapi ved Syddansk Universitet. Og lad det være sagt med det samme: Jubilæumsbogen er et ”must” – ikke kun for tidligere og nuværende studerende og medarbejdere, men for alle som ønsker at få over- og indblik i uddannelse, forskning, formidling og innovation inden for et tværvidenskabeligt felt.

Uddannelse og forskning med fler- og tværfaglige perspektiver

Bogen indeholder fire hoveddele. Første del beskriver de lange linjer i instituttets historie, som kobles sammen med såvel samfundsudvikling, uddannelses- som sundhedspolitik. De to første artikler er forfattet af Jørn Hansen (institutleder 1993-1999) og Jørgen Povlsen (institutleder 2000-2021), som begge fremhæver instituttets interesse for forskning i og udvikling af uddannelser med fler- og tværfaglige perspektiver. Ligeledes betoner de to forfattere instituttets evne, mod og vilje til at igangsætte og udvikle uddannelser og forskning, både nationalt og internationalt, med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder samt private virksomheder og fonde. Derudover har instituttet altid sat formidling, vidensdeling, netværk og involvering af borgere, skoler, kommuner, regioner, foreninger og organisationer i centrum. På den måde har instituttets ledelse, medarbejdere og studerende ofte bidraget med forskningsresultater og praksisaktiviteter, som kan forbedre børn, unge, voksne og ældres sundhed, trivsel og livskvalitet.

Uddannelse og forskning er andet og mere end New Public Management

Anden del består af 9 personlige fortællinger fra Idræt for Idræt og Biomekaniks historie. Fortællingerne sætter fokus på særlige brudflader, bl.a. det første år hvor Odense Universitet overhalede Aarhus Universitet indenom i “kampen” om en idrætsuddannelse udenfor København. Også de første tværfaglige forskningsprojekter i 1980’erne, som var stærkt medvirkende til et mere mangfoldigt idrætsbillede, både i Danmark og internationalt, er spændende læsning. Et af bogens mest interessante bidrag er skrevet af Kurt Lüders – én af instituttets mest kompetente undervisere og forskere i praktisk-pædagogiske fag. Lüders beskriver og diskuterer med humor og ildhu omfanget af timetal og prioritering af faglige ressourcer mellem idrætsfaget tre ”kerneområder”: Biologiske-medicinske fag (fysiologi, anatomi, biomekanik etc.), Humanistisk-samfundsvidenskabelige fag (historie, sociologi, psykologi, økonomi etc.) og Praktiske-pædagogisk fag (didaktik, pædagogik, svømning, vandaktiviteter, læring i vand etc.). Nogle af svarene på de meget hyppige ændringer af studieordninger i faget idræt, herunder en markant lavere prioritering af de praktiske-pædagogisk fag, findes naturligvis i nye visioner, nye forskningsresultater og nye læringsformer. Men den vigtigste forklaring på denne udvikling er efter min opfattelse ”New public management” (NPM) med bl.a. taxametre for studieoptagelse og -gennemførsel, ”objektive” akkrediteringer, udviklingskontrakter med en høj grad med ekstern finansiering af forskning, som i de seneste tiår har ”gennemsyret” alle uddannelses- og forskningsinstitutioner. NPM er helt sikkert et effektivt styringsredskab for offentlige myndigheder og ikke mindst Finansministeriet, men værdien af NPM i forhold til at fremme og udvikle god kvalitet af uddannelse og forskning på elitært niveau er efter min opfattelse yderst tvivlsomt.

Stærke faglige og sociale fællesskaber

Tredje del tilhører ”stemmer” fra studietiden, hvor 12 tidligere studerende fra henh. bifags-, bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt, kandidatuddannelsen i biomekanik og kandidatuddannelsen i fysioterapi med en blanding af anekdoter, minder, oplevelser og efterrationaliseringer kigger i ”bakspejlet”. Fællesnævneren for indlæggene er oplevelsen af stærke faglige og sociale fællesskaber på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU. Der har naturligvis været både opture og nedture igennem instituttets levetid, men der har også altid har været visioner, mod, energi og vilje – også til at tænke anderledes og eventuelt fejle. Personligt tænker jeg ofte på perioden i slutningen af 1980’erne, hvor lægeuddannelsen ved Odense Universitet var meget tæt på en lukning. En lukning, som helt sikkert også ville have sat Institut for Legemsøvelser, under et voldsomt pres. Overlæge og professor Mogens Hørder, der var dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, satte sig imidlertid i spidsen for en ny profil for lægeuddannelsen i Danmark, hvilket afværgede katastrofen. Hørder, som er en af de mest visionære og fagligt kompetente ledere som jeg har samarbejdet med, kunne også se åbenlyse sammenhænge og potentialer mellem idræt og sundhed. Det var i meget høj grad Mogens Hørders visioner og fortjeneste at både forskning og uddannelse i klinisk biomekanik og fysioterapi efterfølgende blev en integreret del af Institut for Idræt og Biomekanik. Og hermed også et af verdens stærkeste forskningsmiljøer inden for idræt, forebyggelse og sundhedsfremme.

Forskning skal være til glæde og gavn for mennesker, grupper og samfundet

Fjerde del er netop en præstation af forskningsenhederne og -centrene ved Institut for Idræt og Biomekanik. De enkelte artikler, som er forfattet af forsknings- og centerlederne, beskriver både baggrund, indhold, samarbejdspartnere og fremtidsperspektiver for de enkelte enheder og centre. Det er glædeligt at både grundforskning og anvendt forskning har høj prioritet i instituttets forskningsstrategi. Og at der er plads til og brug for både erfarne og yngre forskere af begge køn ved de enkelte enheder og centre. Ligeledes er det også særdeles positivt at instituttets medarbejdere er bevidste om at formidle resultater fra forskning til relevante målgrupper, således at Institut for Idræt og Biomekanik også i de kommende år kan være til glæde og gavn for det enkelte menneske, sociale fællesskaber og samfundet som helhed.

Resultater skabes af personer – på de rigtige steder og tidspunkter

Tak for en fantastisk studietid (1981-1983), engagerede studerende, gode kollegaer og spændende samarbejdspartnere (1984-1994). Og ikke mindst et stort tillykke med resultaterne, skabt af de rigtige personer på det rigtige sted – Institut for Idræt og Biomekanik, SDU – igennem de seneste 50 år.

 

Bogen kan bestilles her: Idræt (universitypress.dk)

Felt