Gør dig umage – Ny bog om børn og unge i skolen, sporten og samfundet

Fokus og eksempler fra fodbold – men også generel viden om børn og unges adfærd og holdninger

Bogens fire forfattere har mange årtiers erfaringer med idræt – og især med fodbold. Det betyder at bogen indeholder mange gode historier og eksempler på adfærd, sprog og holdninger hos børn, unge og deres forældre. Empirien er hentet, dels fra forfatternes praktisk, pædagogiske erfaringer med undervisning, træning og kampe og dels fra interviews med spændende og kompetente fodboldspillere, trænere, ledere og pædagogiske medarbejdere i institutioner og skoler. På den ene side er det en stor styrke at anekdoter og eksempler fra fodbold, som er den klart største sportsgren i Danmark, både blandt piger og drenge, er meget dominerende i bogen. På den anden side er det en markant svaghed at kultur, adfærd, sprog og værdier fra andre sportsgrene, både holdsport som f.eks. håndbold, ishockey og volleyball som individuelle sportsgrene som f.eks. atletik, svømning og gymnastik, ikke beskrives eller diskuteres i nævneværdigt omfang. Der er nemlig efter min opfattelse, flere forskelle end ligheder, når det kommer til de enkelte sportsgrenes DNA – ikke mindst når det gælder børn og unge.

Stærke værdier og holdninger er nødvendige – også i forhold til børn og unges hverdag 

Bogen indeholder tre hoveddele, fordelt på 9 kapitler. Bogens første 4 kapitler præsenterer en solid teoretisk viden om nutidens børn og unge, primært belyst og diskuteret ud fra dansk litteratur, undersøgelser og forskning. Det virker for mig ikke logisk at indlede bogen med en definition af vinderkultur med eksempler på ”High Performance team” som Manchester United. Forfatterne påpeger ganske korrekt at en hård præstationskultur med ensidig fokus på resultater og en perfekthedskultur blandt danske børn og unge har en række særdeles uheldige konsekvenser for ”kernen” hos det enkelte barn, nemlig tillid, tryghed, selvkontrol, empati, ansvarsfølelse og evne til at indgå i fællesskaber. Af den årsag bør børne- og ungdomstrænere, pædagoger, lærere, ledere og forældre efter min opfattelse heller ikke søge den vigtigste inspiration til at etablere og udvikle stærke idrætsmiljøer inden for eliteidræt. Eliteidræt og high performance handler ”skåret ind til benet” om prioritering, selektion og fravalg – og i langt mindre grad om glæde, trivsel og inklusion. Bogens andet kapitel er et velvalgt opgør med ”curlingkulturen”, som har præget opdragelse og holdninger i alt for mange familier, skoler og klubber igennem de seneste årtier. For langt de fleste børn sker opdragelse og dannelse i dag uden for familien og via sociale medier. Mor og far er som oftest udearbejdende, og der tilbringes mange timer udenfor hjemmet – i vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub. ”Feje modstanden væk” fra velmenende voksne udvikler ikke selvstændige og robuste børn. Forfatterne bør roses for at markere klare og tydelige holdninger, bl.a. i konflikter blandt børn. Udsagn som f.eks. ” … at lære børn at håndtere og komme igen efter konflikter og modgang er en fremragende og nyttig beskæftigelse, som er en grundlæggende livsforudsætning for at kunne klare sig som voksen i et komplekst samfund med høj hastighed og mange modstridende interesser og livsmåder” og ”Det er en vigtig del af en sund børneudvikling, at børnene udvikler social læring og personlige egenskaber til at komme godt og styrket ud af en presset situation. De lærer, hvordan konflikter kan håndteres og overkommes uden mobning eller vold som foretrukken løsningsmodel” (side 51) er et kompetent modsvar til alt for meget voksenkontrol og -styring i langt de fleste børn og unges hverdagsliv.

Sociale relationer og dannelse skal læres – de kommer ikke af sig selv

Bogens tredje kapitel introducerer en af bogens mest værdifulde teoretiske bidrag og med forfatternes ord: ”en sammenfattende model for forståelsen og formidlingen af bogens budskaber”: Relationsmodellen eller dannelsescirklen. Ethvert menneske skal etablere, udvikle og mestre færdigheder på tre forskellige niveauer: Individuelt – Relationelt – Kollektivt. Nutidens børn og unge dannes og udvikles i en kompleks verden, hvor mange interessenter og forhold spiller ind på børns og unges muligheder for at trives og klare sig godt. Børn dannes og udvikles gennem tidlige relationer og opdragelse i familien, men også gennem institutioner som vuggestue, børnehave, skole og klubber og ikke mindst gennem kammerater, venner og sociale medier, i langt større og stærkere omfang og indhold end nogensinde tidligere. Forfatterne har også på dette område et klart budskab og en præcis anbefaling: ”En løsning omkring børn og unges udfordringer med robusthed og mentale styrke ser ud til at ligge i de relationelle færdigheder – evnen til at spille hinanden gode, som individ og gruppe. Præstationer udspiller lige midt imellem individuelle og kollektive færdigheder” … ”Evnen til at præstere som individ og hold kan trænes og skal rammesættes. Det kræver indsats og teamsamarbejde fra alles side. Især i de tidlige år skal børnenes kerne dyrkes. Senere skal de nødvendige livsfærdigheder og gameplaner for individet og holdet styrkes” (side 293). Det sidste teoretiske kapitel præsenterer en række almene psykologiske begreber og mere eller mindre videnskabelige teorier om bl.a. vedholdenhed, impulskontrol, adfærds- og personlighedsprofiler (rød, blå, gul og grøn kategori), risikoadfærd, indre og ydre motivation – alt i alt et rodet og usammenhængende kapitel, som savner kvalitet.

Masser af gode og brugbare værktøjer 

De efterfølgende 4 kapitler og bogens 2. hoveddel – ”Værktøjskasser til gameplan og den voksne som leder” (kap. 5), ” … dig som forælder” (kap. 6), ” … dig som underviser og pædagog” (kap. 7) og ” … dig som leder i en organisation eller forening” (kap. 8) – indeholder til gengæld masser af kvalitet. I disse kapitler kommer forfatternes omfattende praksisviden og konkrete redskaber i spil på fremragende vis. De fire kapitler indeholder en række konkrete øvelser, eksempler, cases og refleksionspørgsmål, som både giver læseren ny viden og udfordrer synspunkter, holdninger og adfærd i forhold til egen praksis. Det er ligeledes en stor styrke at de enkelte kapitler relaterer sig til forskellige arenaer for børn og unges hverdag og at der beskrives cases fra andre sportsgrene end fodbold. De enkelte kapitler indeholder en perlerække af emner og dilemmaer, som med stor fordel kan anvendes på pædagog- og læreruddannelsen, trænerkurser i forbund og klubber, på forældremøder og alle andre steder, hvor rammer og vilkår for børn og unges hverdagsliv italesættes og diskuteres.

Et kvalificeret modspil til “den enkelte barn i centrum” 

Bogens sidste kapitel opsummerer på en klar og præcis måde de vigtigste refleksioner, budskaber og anbefalinger. Forfatterne sammenfatter de tre væsentligste hovedtemaer for udvikling af robuste og livsduelige børn og unge, nemlig opdragelse, præstationskultur og behovet for ledelse. Det er befriende – og langt fra vanligt – at høre så klar en holdning som følgende: ”Der synes at være behov for, at voksne i alle sfærer, hvori børn og unge indgår, påtager sig tydelig ledelse og søger at opnå følgeskab. Der er behov for en tydelig rammesætning om børnenes dannelse, opdragelse og adfærd, og at det skitseres, hvordan man vil have det. Som voksne ledere for de forskellige arenaer, hvor børnene befinder sig, har vi en meget vigtig opgave i at lære vores børn og unge at mestre livet i en foranderlig verden og i et samfund, hvor det ligesom på fodboldbanen ofte går hurtigt. Uanset hvilken rolle vi indtager i barnets eller den unges liv, og uanset hvilken arena, vi møder den på, så har vi et ansvar for at gøre os umage og sikre, at de trives, lærer de rette færdigheder og rustes til livet. Det stiller store krav til os som mennesker og til vores samfund”

Det har været hele umagen værd at læse bogen. Den kan varmt anbefales til alle, der vil børn og unge alt det bedste.

Bogen kan købes her:

  • https://www.bog-ide.dk/produkt/4945191/pia-schou-nielsen-goer-dig-umage
Felt